Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie

Zyskasz stabilną formę zatrudnienia i dodatkowe uprawnienia. Jednocześnie wzrosną wymagania dotyczące Twojej dyspozycyjności, pojawią się też nowe obowiązki i ograniczenia.

Chcesz zostać urzędnikiem mianowanym?

W wyniku mianowania zyskasz:

 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni,
 • dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego, możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego,
 • większą ochronę zatrudnienia,
 • większą ochronę wynagrodzenia.

Nie będziesz mógł:

 • podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu,
 • zakładać partii politycznych i uczestniczyć w nich.

Ponadto, mianowanie oznacza:

 • mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie,
 • możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu w innej miejscowości,
 • składanie oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko.

infografika pokazująca jak uzyskac mianowanie w służbie cywilnej

Jak uzyskać mianowanie?

Jeśli chcesz zostać urzędnikiem służby cywilnej, musisz z sukcesem przejść postępowanie kwalifikacyjne bądź ukończyć 18-miesięczny kurs kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i zwrócić się o mianowanie do Szefa Służby Cywilnej.

Postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej, które prowadzi KSAP, sprawdza wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej KSAP.

Informacje na temat kształcenia stacjonarnego w KSAP dostępne są na stronie internetowej Szkoły.

Kto może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego?

Możesz się ubiegać o mianowanie, jeżeli:

 • jesteś pracownikiem służby cywilnej,
 • pracujesz w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyskałeś zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od podjęcia pracy w służbie cywilnej,
 • jesteś magistrem lub masz równorzędny tytuł zawodowy,
 • znasz co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,
 • jesteś żołnierzem rezerwy lub nie podlegasz powszechnemu obowiązkowi obrony.

Spełnienie wymienionych warunków potwierdzi - na podstawie posiadanych dokumentów - dyrektor generalny urzędu, w którym pracujesz.

Jak zgłosić się do postępowania kwalifikacyjnego?

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego kierujesz do Szefa Służby Cywilnej. Można je wypełnić i wydrukować za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP.

Potwierdzone podpisami zgłoszenie składasz w KSAP od 1 stycznia do 31 maja.

Jak złożyć wniosek o mianowanie?

Absolwenci KSAP składają wnioski o mianowanie do Szefa Służby Cywilnej. Wzór wniosku można wydrukować ze strony Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. Potwierdzony podpisami wniosek absolwenci Szkoły składają do KPRM od 1 stycznia do 31 maja.

Kto zostanie urzędnikiem mianowanym?

Akty mianowania otrzymują:

 • absolwenci KSAP, którzy złożą wnioski o mianowanie,
 • pracownicy służby cywilnej, którzy przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne oraz uzyskają miejsce uprawniające do mianowania.

Warunkiem pomyślnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej:

 • 30 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej wiedzę,
 • 20 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej umiejętności,
 • 90 punktów w sumie z obu części sprawdzianu.

Jeżeli pomyślnie ukończyłeś postępowanie kwalifikacyjne, a w rankingu zdających zająłeś miejsce uprawniające do mianowania ‒ po uwzględnieniu liczby absolwentów KSAP, którzy złożyli wnioski o mianowanie ‒ zostaniesz mianowany.

Limit mianowań na dany rok określa ustawa budżetowa. Mianowań dokonuje Szef Służby Cywilnej.

Stosunek pracy na podstawie mianowania

Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania. Zmienia się podstawa zatrudnienia, natomiast inne elementy dotychczasowego stosunku pracy, takie jak miejsce pracy, stanowisko czy wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, pozostają niezmienione.

Dyrektor generalny urzędu przyznaje nowemu urzędnikowi służby cywilnej, w terminie 7 dni od  mianowania, najniższy stopień służbowy, przysługujący od dnia mianowania. Z tytułu posiadanego stopnia służbowego urzędnik służby cywilnej otrzymuje dodatek służby cywilnej.