Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. W jego toku sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.
 
 
 
Warunki ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej
 
Zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej, o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która:
 
  • jest pracownikiem służby cywilnej;
  • posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;
  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;
  • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.
 
Spełnienie powyższych warunków oraz warunków art. 4 pkt 1-3 ustawy o służbie cywilnej (tzn.: osoba taka jest obywatelem polskim lub osobą, o której mowa w art. 5 ustawy, korzysta z pełni praw publicznych, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) potwierdza dyrektor generalny właściwego urzędu.
 
 
Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego
 
Wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej określa i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szef Służby Cywilnej. Pracownik służby cywilnej kieruje zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego do Szefa Służby Cywilnej (tryb składania zgłoszeń reguluje rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).
 
W danym roku kalendarzowym zgłoszenia składa się w okresie od 1 stycznia do dnia 31 maja.
 
 
 
Limit mianowań
 
Szef Służby Cywilnej podaje - w terminie 14 dni od opublikowania ustawy budżetowej - do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM maksymalną liczbę nowych mianowań w danym roku.