Prace nad projektem "Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej"

Rok 2013 był nowym etapem prac nad strategicznymi kierunkami rozwoju służby cywilnej. Przyjęcie przez Radę Ministrów w lutym 2013 r. strategii „Sprawne Państwo 2020” stworzyło możliwość dokończenia prac nad projektem „Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej”. W treści projektu wprowadzono niezbędne modyfikacje pozwalające na zachowanie spójności ww. dokumentów. W lipcu, a następnie we wrześniu 2013 r., Szef Służby Cywilnej przekazał pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt uchwały w sprawie „Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2020 r.” wraz z projektem strategii. We wrześniu 2013 r. projekt strategii został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Cywilnej. W związku z rezygnacją byłego Szefa Służby Cywilnej z tego stanowiska (w grudniu 2013 r.) Sekretarz KRM zwrócił ww. projekty bez rozpatrzenia.

Poniżej znajdą Państwo projekt strategii, który we wrześniu 2013 r. ówczesny Szef Służby Cywilnej przekazał pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów (wersja nierozpatrzona przez KRM).