Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus to pierwszy program, który obejmuje tematykę dostępności w Polsce kompleksowo. Jego cele to:Logo programu Dostępność Plus

 • zapewnić osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym;
 • dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb wszystkich obywateli;
 • wzmocnić 8 obszarów: architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa obowiązki podmiotów publicznych oraz minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej:

Jak zapewnić dostępność architektoniczną?

O dostępności architektonicznej mówimy, kiedy:

 • w przestrzeni komunikacyjnej budynków nie ma barier poziomych i pionowych;
 • urządzenia zainstalowane w budynku lub zastosowane w nim środki techniczne i rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • w budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń – chodzi o informacje, które można przeczytać, są dostępne przez dotyk lub głosowo;
 • psy asystujące mogą wejść do budynku razem ze swoimi właścicielami;
 • możliwe są ewakuacja lub inne sposoby ratowania osób, także tych ze szczególnymi potrzebami.

Jak zapewnić dostępność cyfrową?

Dostępność cyfrową strony internetowej i aplikacji mobilnej zapewniamy, kiedy są one:

 • funkcjonalne,
 • kompatybilne,
 • postrzegalne (dają się postrzegać za pomocą zmysłów),
 • zrozumiałe.

Wymagania te określono w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zapoznaj się z aktualnościami na stronie Dostępność cyfrowa, na portalu gov.pl.

Jak zapewnić dostępność informacyjno-komunikacyjną?

Dostępność informacyjno-komunikacyjną zapewniamy, kiedy:

 • obsługujemy klientów tak, by komunikować się skutecznie (np. porozumiewamy się językiem migowym) lub wykorzystujemy zdalny dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 • zainstalowaliśmy urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących (w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia);
 • poinformowaliśmy na naszej stronie internetowej, jaki jest zakres naszej działalności – informacja ta może być w formie: elektronicznego pliku zawierającego tekst, który można odczytać maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacje w języku łatwym do czytania (ang. easy-to-read);
 • sposób, w jaki komunikujemy się, dostosowujemy do potrzeb odbiorców usług publicznych. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikujemy się w formie określonej w jej wniosku.

Koordynator do spraw dostępności

Każdy urząd ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję koordynatora do spraw dostępności. Najważniejsze zadania koordynatora to:

 • wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do usług, które świadczy urząd;
 • przygotować i koordynować wdrażanie planu działania na rzecz dostępności urzędu;
 • systematycznie sprawdzać działalność urzędu pod kątem dostępności.

Na to, by powołać koordynatorów do spraw dostępności, urzędy mają czas do września 2020 r.

Zachęcamy, by odwiedzać serwis Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Znajdziemy tam pełną informację o programie.