Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Departament Służby Cywilnej w latach 2007-2013 realizował projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem naszych projektów było unowocześnienie działalności urzędów, poprawa jakości i efektywności ich pracy oraz standaryzacja rozwiązań.
Pracę prowadziliśmy wielotorowo. Część przedsięwzięć skierowaliśmy bezpośrednio do administracji i urzędów. Doskonaliśmy sposób zarządzania urzędem w obszarach:
 • procesów,
 • jakości,
 • kompetencji,
 • komunikacji.
Wykorzystywaliśmy przy tym potencjał analityczny pracowników administracji. W szkoleniach, które zorganizowaliśmy, wzięło dotychczas udział ponad 50 000 osób. Wspieraliśmy urzędy między innymi w doskonaleniu kontaktów z klientami i usprawnianiu czynności związanych z obsługą obywateli.
 

Ponad 50 000 osób wzięło udział w szkoleniach

To wszystko było możliwe dzięki wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakończyliśmy 16 projektów. Szczegółowe informacje o każdym z projektów można znaleźć, klikając na jego nazwę.
 

Projekty zakończone:

 1. Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie
 2. Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej
 3. Wsparcie reformy administracji skarbowej
 4. Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej
 5. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 6. Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap
 7. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich
 8. Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej
 9. Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego
 10. Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 - 2010 oraz realizacja szkoleń
 11. Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń
 12. Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej
 13. Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej
 14. Klient w centrum uwagi administracji
 15. Wdrożenie strategii szkoleniowej
 16. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej

 

Szczegółowe informacje o każdym z projektów znajdują się w przypisanych im zakładkach.

Więcej informacji na temat funduszy europejskich znaleźć można na stronach: