Program ZZL

Program zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) to jednolity dokument, który zawiera diagnozę ZZL w danym urzędzie oraz wynikające z niej priorytety, cele i konkretne działania - możliwe do wykonania w urzędzie w okresie nie krótszym niż 3 lata.

1. KURS e-learningowy

Na platformie e-learningowej KPRM, w ramach kursu z zakresu Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, znajdą Państwo moduł organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy. Omawiamy tam szczegółowo zagadnienia związane z programem ZZL.

Aby wziąć udział w kursie, proszę zarejestrować się w systemie e-learning KPRM.

2. MATERIAŁY OPRACOWANE PODCZAS SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Podczas spotkania w 2012 r. przedstawiciele administracji skarbowej i eksperci z Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM omówili m.in. zagadnienia związane z opracowywaniem programów ZZL w urzędach. Podsumowanie tej części spotkania zawiera prezentacja programu ZZL.

zdjęcie okładki prezentacji pt "Spotkanie kadry kierowniczej komóek kadr i szkolenia izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej"

Jednym z tematów, który przedstawiciele administracji skarbowej omówili z ekspertami z DSC KPRM w ramach kolejnego spotkania, w 2013 r.,  był „Program zarządzania zasobami ludzkimi (w szczególności diagnoza ZZL w urzędzie)”.

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z dokumentami, w których prezentujemy rozwiązania wypracowane podczas tego spotkania:

3. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

W 2014 roku w 63 urzędach (takich jak ministerstwa, urzędy centralne i wojewódzkie) Szef Służby Cywilnej przeprowadził monitoring wdrażania programów ZZL. Działanie to miało na celu identyfikację i upowszechnienie dobrych praktyk.

Wnioski z tych analiz zawarliśmy w następujących materiałach:

  1. prezentacji Podsumowanie monitoringu wdrożenia w urzędach programów zarządzania zasobami ludzkimi (plik PDF)
  2. zestawieniu metod badawczych przydatnych podczas przeprowadzania diagnozy ZZL (plik PDF)
  3. zestawieniu wskazówek i przykładów użytecznych przy określaniu priorytetów i celów oraz przy tworzeniu harmonogramów działań (w tym monitoringu i ewaluacji) (plik PDF)