Pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących pracy w służbie cywilnej i publikujemy odpowiedzi na nie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi wszystkich, którzy są zainteresowani naborem do służby cywilnej.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby pracować w służbie cywilnej?

Aby ubiegać się o pracę w służbie cywilnej, musisz posiadać obywatelstwo polskie (UWAGA: na niektórych stanowiskach mogą być zatrudnione osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego!), korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie możesz też być skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą na stanowisku kierowniczym, czyli tzw. wyższym stanowisku w służbie cywilnej, musisz spełnić dodatkowe warunki. Musisz więc mieć tytuł magistra (lub równorzędny) oraz posiadać kompetencje kierownicze. Poza tym nie możesz być skazana/skazany prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

2. Czy jedna osoba może brać udział w kilku naborach do służby cywilnej?

Tak.  

3. Czy przystępując do naboru do służby cywilnej, musisz spełniać wszystkie warunki dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze?

Ogłoszenie o naborze w służbie cywilnej zawiera różne rodzaje wymagań: 

  • wymagania niezbędne – jeżeli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona, 
  • wymagania dodatkowe – jeżeli ich nie spełniasz, Twoja oferta i tak będzie rozpatrzona. Jeżeli je spełniasz, rosną Twoje szanse na znalezienie się wśród najlepszych kandydatów. 

4. Czy osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, może ubiegać się o zatrudnienie w służbie cywilnej?

Generalna zasada brzmi, że w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Jednak istnieje wyjątek od tej reguły: obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o zatrudnienie w służbie cywilnej na stanowiskach, na których wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej lub pełnieniu funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. Informacja o tym, czy stanowisko pracy spełnia te warunki, powinna znajdować się w ogłoszeniu. 
Cudzoziemiec ubiegający się o pracę w służbie cywilnej powinien znać język polski i potwierdzić to odpowiednim dokumentem.

5. W jaki sposób obsadzane są wyższe stanowiska w służbie cywilnej?

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej obsadzane są w drodze powołania. Powołania dokonuje odpowiednio:

  • w stosunku do stanowiska dyrektora generalnego urzędu – właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda;
  • w stosunku do stanowiska kierującego komórką organizacyjną i zastępcy kierującego komórką organizacyjną – dyrektor generalny urzędu, a w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, kierownik tego urzędu.

Osoba, która ma zostać powołana na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, powinna posiadać:

  • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
  • nie być skazaną prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • posiadać kompetencje kierownicze,
  • spełniać wymagania określone w opisie stanowiska pracy.

6. Czy w służbie cywilnej zostały stworzone warunki dotyczące wyrównywania szans w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych?  

W urzędach ogłaszających nabór, w których poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo w zatrudnieniu. Wystarczy, że spełnia warunki wymienione w ogłoszeniu i złoży w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, a po przeprowadzeniu rekrutacji znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.
Każde ogłoszenie o naborze zawiera informację o warunkach pracy na danym stanowisku oraz informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosił co najmniej 6%. 

7. Czy można zatrudnić na innym stanowisku, bez naboru, osobę zatrudnioną na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej?

Osobę zatrudnioną na zastępstwo można zatrudnić na innym stanowisku bez przeprowadzania naboru, jeżeli ta osoba spełnia wszystkie wymagania wynikające z opisu stanowiska pracy. Zatrudnienie to jednak powinno nastąpić przed upływem terminu, na które zostało przewidziane zastępstwo.

8. W jaki sposób liczyć termin na składanie dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze?

Musisz złożyć swoją ofertę najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu („termin składania dokumentów”). Jeżeli termin ten upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, dni świąteczne), ostatnim dniem na składanie dokumentów jest następny dzień po dniu wolnym od pracy. 

9. Jaka jest różnica pomiędzy stażem pracy a doświadczeniem zawodowym?

Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast doświadczenie zawodowe rozumiane jest szerzej i może być zdobywane nie tylko w okresie zatrudnienia, ale także w ramach świadczenia pracy na podstawie niepracowniczych stosunków prawnych, umów cywilnoprawnych, a także pracy w formie wolontariatu czy różnego rodzaju staży.