Rada Służby Publicznej

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej ustanowiła przy Prezesie Rady Ministrów Radę Służby Publicznej.

Do zadań Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy wyrażanie opinii w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;
  • projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;
  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;
  • projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;
  • etyki korpusu służby cywilnej;
  • sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok poprzedni i in.

Rada ocenia również przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej. Jej przewodniczący wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Do zadań Rady Służby Publicznej, we współpracy z KSAP, należy także upowszechnianie najlepszych standardów, wzorców i doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

Przepisy znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej przewidują, że Rada Służby Publicznej liczyć może 7-9 członków. Z dniem 9 marca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała członków Rady, a spośród nich przewodniczącego - dra Artura Górskiego (zmarł 1 kwietnia 2016 r.) oraz wiceprzewodniczącego Rady - Tadeusza Woźniaka. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, do czasu powołania ich następców.

Skład Rady Służby Publicznej:

Tadeusz Woźniak – Przewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu administracji na UW i w WSAP w Łodzi. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wieloletni członek Rady Służby Cywilnej, w latach 1990-2005 wójt i doradca wojewody.

Lech Kołakowski - Wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie administracji. W 1992 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, a w latach 1993–1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1998–2005 zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, od 2002 pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji.

dr hab. Zbigniew Cieślak

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie. Były rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. W latach 2002-2006 prorektor UKSW w Warszawie, specjalizuje się w prawie administracyjnym. Były przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2006 r.), założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015.

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, w latach 1999-2005 wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2006-2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

doc. dr inż. Marek Kisilowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej, docent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, współautor kilku monografii i podręczników z zakresu zarządzania i nauki administracji. Członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, rekomendowany przez Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. W listopadzie 2016 roku powołany do Narodowej Rady Rozwoju.

Zbigniew Gryglas – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

W 1990 roku ukończył geodezję na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Promocja Pro Publico Bono). W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwie Skarbu Państwa, na stanowisku dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Był także dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie poseł na Sejm RP.

dr Mariusz Witczak – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu nauk politycznych. Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej Kalisza. Senator VI i VII kadencji, poseł VII i VIII kadencji. Był przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Rady Służby Cywilnej.

Ireneusz Zyska – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Poseł na Sejm RP. Członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący Podkomisji stałej ds polityki regionalnej.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, w ramach działalności którego prowadzona jest merytoryczna debata w sprawie transformacji polskiego górnictwa i energetyki.

Radca prawny - specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Polityk, prawnik, przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, miłośnik polskiej historii i tradycji niepodległościowej.