Szef Służby Cywilnej

Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Jest powoływany, odwoływany oraz nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. Od 2 marca 2016 r. Szefem Służby Cywilnej jest Dobrosław Dowiat-Urbański.

Do ustawowych zadań Szefa Służby Cywilnej należy między innymi:

  • czuwanie nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej;
  • kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • gromadzenie informacji o korpusie służby cywilnej;
  • przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej;
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie szkoleń centralnych w służbie cywilnej;
  • upowszechnianie informacji o służbie cywilnej;
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących służby cywilnej;
  • przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Aktualne Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej

dostępne jest wraz z załącznikami w poniższym artykule.