Szkolenia osób z PZK

Projekt: Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego
Projekt składał się z następujących komponentów:
 
I.    Szkolenia ogólne i specjalistyczne
 
a)   Grupa docelowa: dyrektorzy generalni urzędów oraz osoby ich zastępujące.
 
Tematyka szkoleń: zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo zamówień publicznych, kontrola i audyt wewnętrzny w urzędzie, udostępnianie informacji publicznej i prawo prasowe, nowe technologie w teleinformatyce oraz zasady techniki prawodawczej.
 
b)   Grupa docelowa: osoby kierujące komórkami organizacyjnymi oraz inne osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego.
 
Tematyka szkoleń: zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo zamówień publicznych, kontrola i audyt wewnętrzny w urzędzie, udostępnianie informacji publicznej i prawo prasowe, nowe technologie w teleinformatyce oraz zasady techniki prawodawczej.
 
II. Szkolenia dotyczące mechanizmów wzmacniających przejrzystość w administracji
 
Grupa docelowa: osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego.
 
Tematyka szkoleń: zapobieganie zjawisku korupcji w administracji publicznej, kreowanie wizerunku urzędu administracji rządowej, wprowadzenie do problematyki kompleksowego zarządzania jakością (TQM), dialog społeczny, zarządzanie satysfakcją klienta urzędu, etyka i zasady postępowania kadry kierowniczej 
 
III. Szkolenia językowe
 
Grupa docelowa: osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego.
 
Rodzaj i tematyka szkoleń: kursy indywidualne i grupowe, tematyczne warsztaty językowe z zakresu 3 obszarów tematycznych: Prawo i administracja, Zagadnienia polityczne, społeczne i gospodarcze oraz Unia Europejska.
 
IV. Szkolenie dotyczące kształtowania wynagrodzeń w służbie publicznej
 
Grupa docelowa: osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego (dyrektorzy generalni, osoby ich zastępujące, dyrektorzy/kierownicy komórek organizacyjnych  ds. kadr/wynagrodzeń).
 
Tematyka szkoleń: przełożenie wyników wartościowania stanowisk pracy na wynagrodzenia (ustalanie przedziałów punktowych, tworzenie taryfikatorów i tabel płac, planowanie i zarządzanie środkami na wynagrodzenia).
 
V. Akademia Zarządzania Publicznego – I etap (AZP) – organizacja konferencji
 
Grupa docelowa: kadra kierownicza urzędów administracji rządowej (dyrektorzy generalni urzędów, osoby ich zastępujące, kierownicy urzędów centralnych, prezesi funduszy i agencji państwowych oraz inne osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego).
 
Tematyka konferencji: Dobre rządzenie. Standaryzacja procesów organizacyjnych w administracji rządowej.
 
Termin realizacji: 25 marca 2009 r.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.