Wartościowanie stanowisk pracy

Uwaga! Wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. To pracodawca odpowiada za realizację czynności wynikających ze stosunku pracy oraz stosowanie i wykładnię prawa w tym zakresie. Spory dotyczące stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy.

1. Co należy rozumieć przez „przeprowadzenie wartościowania"?

 2. Kto zatwierdza wyniki wartościowania stanowisk pracy w urzędzie?

 3. Czy zapoznając pracownika z wynikiem wartościowania jego stanowiska pracy należy go zapoznać jedynie z wynikiem sumarycznym, czy także szczegółowym?

 4. Kto i w jakiej sytuacji może zmienić wynik wartościowania stanowiska pracy?

 5. Jak należy rozumieć określenie „niezwłocznie” użyte w przepisach zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (w § 25 ust. 4 zarządzenia)?
 

1. Co należy rozumieć przez „przeprowadzenie wartościowania"?

Przeprowadzenie wartościowania to proces polegający na przyznaniu określonych wartości stanowiskom pracy i uzyskaniu wyniku wartościowania dla każdego stanowiska pracy.

2. Kto zatwierdza wyniki wartościowania stanowisk pracy w urzędzie?

Wynik wartościowania stanowiska pracy zatwierdza reprezentujący pracodawcę, po zasięgnięciu opinii:

1) kierującego komórką organizacyjną – w przypadku stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej oraz w przypadku stanowiska zastępcy kierującego komórką organizacyjną;

2) osoby merytorycznie nadzorującej dane stanowisko pracy – w przypadku stanowiska kierującego komórką organizacyjną*.

* § 25 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

3. Czy zapoznając pracownika z wynikiem wartościowania jego stanowiska pracy należy go zapoznać jedynie z wynikiem sumarycznym, czy także szczegółowym?

Obligatoryjne jest niezwłoczne zapoznanie pracownika zajmującego dane stanowisko pracy z zatwierdzonym przez reprezentującego pracodawcę wynikiem „sumarycznym” (suma wszystkich punktów) wartościowania stanowiska pracy*. Nie wyklucza to jednak możliwości udostępniania pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku pracy informacji na temat wyniku otrzymanego w ramach poszczególnych kryteriów, które się na tę sumę składają.

* §9; § 25 ust. 6 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

4. Kto i w jakiej sytuacji może zmienić wynik wartościowania stanowiska pracy?

Aktualizację wyniku wartościowania stanowiska pracy mogą Państwo dokonać w przypadku zmiany zakresu stanowiska lub w wyniku decyzji reprezentującego pracodawcę. W przypadku stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej aktualizację przeprowadza się niezwłocznie na wniosek kierującego komórką organizacyjną albo reprezentującego pracodawcę, natomiast w przypadku wyższego stanowiska w służbie cywilnej, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu, jedynie na wniosek reprezentującego pracodawcę*.

* § 30 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

5. Jak należy rozumieć określenie „niezwłocznie” użyte w przepisach zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (w § 25 ust. 4 zarządzenia)?

Określenie „niezwłocznie” zwykło się tłumaczyć jako „działanie bez zbędnej zwłoki”. Powszechnie w doktrynie prawa i orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek działania niezwłocznego, oznacza nakaz podjęcia określonej czynności natychmiast po ustaniu ewentualnych przyczyn obiektywnie uniemożliwiających dokonanie danej czynności. Zatem, jak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym z wyroków, termin „niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, i nie należy go utożsamiać z terminem natychmiastowym*.

* Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2011 r., III CSK 282/10.

 

Pełny tekst zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej znajdą Państwo w Monitorze Polskim (M.P. z 2011 r. poz. 61, z późn. zm.) oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.