Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej

Zakończył się projekt pn. „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1.). Udało się zrealizować zakładane działania, tj. m.in.:

1. Przeprowadzono testy kompetencyjne, badania ilościowe i jakościowe w wybranych urzędach administracji rządowej (47 jednostek) oraz dokonano analizy otrzymanych danych. Na ich podstawie opracowano szereg dokumentów:

 

2. Przeprowadzono długookresowe (w wymiarze 120 godz. dydaktycznych/osobę) szkolenie specjalistyczne dla pracowników urzędów administracji rządowej (m.in. z zakresu syntezy i analizy danych oraz zagadnienia oceny wpływu) w ramach tzw. „Akademii analityka”.

3. Zorganizowano staże zagraniczne dla wybranych uczestników „Akademii analityka”. Około 6-tygodniowe staże odbyły się w instytucjach zajmujących się oceną wpływu regulacji w państwach OECD (Wielka Brytania, Holandia, Niemcy). Celem staży było uzyskanie i pogłębienie przez stażystów wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny wpływu. Podsumowanie staży wraz z wnioskami i rekomendacjami dla polskiego systemu OSR znajdują się w publikacji: „Zbiorcze opracowanie z przebiegu staży zagranicznych”.

4. Przeprowadzono szkolenie HR dla przedstawicieli komórek kadrowych urzędów, z których pochodzili uczestnicy "Akademii". Celem szkolenia było wzmocnienie i ujednolicenie kompetencji z obszaru kadrowego dot. wdrażania specjalistycznych ścieżek rozwoju zawodowego dla analityków administracji rządowej.

 

 

Inne pliki do pobrania:

  1. Ogólna informacja o projekcie.
  2. Prezentacja nt. projektu.
  3. Artykuł zamieszczony w "Przeglądzie Służby Cywilnej".