Za projektem stoją ludzie

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Michał Graczyk (dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Hubert Wojtach – (zastępca dyrektora DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Katarzyna Caba (naczelnik Wydziału Projektów i Szkoleń) – nadzór bezpośredni nad realizacją projektu

Agnieszka Tomaszewska – główny koordynator projektu

Beata Mazurek-Kucharska – koordynator Akademii Konsultacji Publicznych

Milena Śniecikowska – koordynacja spraw finansowych projektu