Zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • przy realizacji zadań przestrzegać prawa,
  • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do realizacji zasady państwa prawa,
  • przez swoje zachowanie i działania w stosunku do obywateli przyczyniać się do tego, aby więzi obywateli z państwem były silne,
  • w granicach określonych przez prawo postępować w taki sposób, aby zapewnić aktywny udział obywateli w rozstrzyganiu spraw publicznych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • kierować się uprzedzeniami,
  • uczestniczyć w strajkach lub akcjach protestacyjnych, które zakłócają normalne funkcjonowanie urzędu.