Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • wykonywać zadania ze świadomością szczególnej odpowiedzialności, która wynika z publicznego charakteru pełnionej służby,
  • kierować się interesem publicznym, efektywnością oraz zgodnością podejmowanych działań z przepisami,
  • sygnalizować przełożonym, jeśli zachodzi rozbieżność między przepisami prawa, a interesem publicznym,
  • na każdym etapie realizowanych działań być gotowym na rozliczenie się z dotychczasowej pracy przed przełożonymi i obywatelami,
  • informować przełożonego (lub jego przełożonych) na piśmie, że polecenie służbowe narusza zasady służby cywilnej.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • zakłócać sprawnego przebiegu postępowania, które ma na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej.