Znajdź pracę w służbie cywilnej

Poszukujemy pracowników do służby cywilnej na otwartych i konkurencyjnych zasadach – każdy może wziąć udział w naborze, a zwycięża kandydat najlepszy na dane stanowisko. Chcemy zatrudniać osoby, które będą zawodowo, rzetelnie, bezstronnie i politycznie neutralnie wykonywać zadania państwa.

 

WAŻNE!  Ponieważ 1 czerwca uruchomiliśmy nową bazę ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej tymczasowo będą znajdowały się w dwóch miejscach:

 • w NOWEJ BAZIE OGŁOSZEŃ:

  https://nabory.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r.)

 • w DOTYCHCZASOWEJ BAZIE OGŁOSZEŃ:

    https://ogloszenia.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. – część z nich może    być dalej aktualna!)

Oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu poszukującego pracowników oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jego siedzibie. Publikacja ogłoszenia to początek rekrutacji.

WAŻNE!  Za treść ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy odpowiada publikujący je urząd.

 

Szczegółowe informacje o naborze

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA

Ogłoszenie o naborze wymienia wymagania związane ze stanowiskiem pracy: niezbędne oraz dodatkowe. Ogłoszenie wskazuje również zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

Pamiętaj, że:

 • aby przejść do kolejnego etapu naboru, musisz spełnić wszystkie wymagania niezbędne,
 • jeśli spełniasz wymagania dodatkowe, Twoje szanse rosną.

Starannie przygotuj ofertę i złóż ją w terminie. Przekroczenie terminu lub złożenie oferty niekompletnej może skutkować jej odrzuceniem.

Jeśli przesyłasz dokumenty przez Internet, opatrz je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub prześlij za pomocą platformy ePUAP.

 

KOLEJNE ETAPY NABORU

Po upływie terminu na składanie ofert urząd sprawdza, którzy kandydaci spełniają wymagania formalne. Jeżeli spełniasz wymagania formalne, przechodzisz do kolejnego etapu. Urzędy stosują różne metody i techniki oceny kandydatów. Ostatecznie powstaje lista do pięciu osób, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe. O tym, kto zostanie nowym pracownikiem, decyduje dyrektor generalny.

 

ZNAJDŹ WYNIKI NABORU

 

TRYB OBSADZANIA WYŻSZYCH STANOWISK W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Przepisom ustawy o służbie cywilnej podlega około 1900 urzędów administracji rządowej.
W części z nich istnieją tzw. wyższe stanowiska w służbie cywilnej - jest ich około 1600. Zalicza się do nich następujące stanowiska:

 • dyrektor generalny urzędu;
 • dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w KPRM, ministerstwie i urzędzie centralnym;
 • dyrektor i zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim;
 • wojewódzki lekarz weterynarii i jego zastępca;
 • kierujący komórką organizacyjną i jego zastępca w Biurze Nasiennictwa Leśnego.

Kandydaci na te stanowiska muszą legitymować się dyplomem magistra lub równorzędnym, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, muszą posiadać kompetencje kierownicze oraz spełniać wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w przepisach odrębnych.

Dla tych stanowisk ustawodawca przewidział specjalny, bardziej elastyczny tryb obsadzania. Dyrektora generalnego urzędu powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda. Dyrektorów departamentów i komórek równorzędnych w KPRM, ministerstwach i urzędach centralnych (oraz ich zastępców), a także dyrektorów wydziałów i komórek równorzędnych w urzędach wojewódzkich (oraz ich zastępców) powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu. Wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz ich zastępców powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z właściwym wojewodą, zaś dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Biura Nasiennictwa Leśnego – dyrektor tego Biura.