Znajdź pracę w służbie cywilnej

Rekrutacja do pracy w służbie cywilnej odbywa się na otwartych i konkurencyjnych zasadach. W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymagania formalne. Propozycja pracy jest składana kandydatowi, który w naborze na dane stanowisko okazał się najlepszy. Zatrudnienie w służbie cywilnej mogą znaleźć osoby gotowe wykonywać zadania państwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

INFORMACJE NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKACH

Oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, który poszukuje pracowników, a także w siedzibie tego urzędu – w miejscu powszechnie dostępnym. Publikacja ogłoszenia to początek rekrutacji.

WAŻNE!  Za treść ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy odpowiada urząd, który je publikuje.

Szczegółowe informacje o naborze

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA

W ogłoszeniu o naborze wymienia się wymagania związane ze stanowiskiem pracy –niezbędne oraz dodatkowe. Wskazuje się również: zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

Pamiętaj, że:

  • aby przejść do kolejnego etapu naboru, musisz spełnić wszystkie wymagania niezbędne,
  • jeśli spełniasz wymagania dodatkowe, Twoje szanse rosną.

ZŁÓŻ OFERTĘ

  • Starannie przygotuj ofertę i złóż ją w terminie. Przekroczenie terminu lub złożenie oferty niekompletnej może skutkować jej odrzuceniem.
  • Jeśli przesyłasz dokumenty przez Internet, opatrz je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub prześlij za pomocą platformy ePUAP.

KOLEJNE ETAPY NABORU

  • Po upływie terminu na składanie ofert urząd sprawdza, którzy kandydaci spełniają wymagania formalne.
  • Jeżeli spełniasz wymagania formalne, przechodzisz do kolejnego etapu.
  • Urzędy określają liczbę etapów naborów. W ramach poszczególnych naborów stosują różne metody i techniki oceny kandydatów.
  • Po ostatnim etapie powstaje lista nie więcej niż pięciu osób, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe.
  • O tym, kto zostanie zatrudniony, decyduje dyrektor generalny urzędu.